Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (12 lượt)
01
   0.83% (9 lượt)
02
   0.74% (8 lượt)
03
   1.67% (18 lượt)
04
   1.02% (11 lượt)
05
   0.65% (7 lượt)
06
   0.93% (10 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.83% (9 lượt)
09
   1.30% (14 lượt)
10
   0.65% (7 lượt)
11
   0.65% (7 lượt)
12
   1.11% (12 lượt)
13
   0.46% (5 lượt)
14
   0.74% (8 lượt)
15
   1.20% (13 lượt)
16
   0.46% (5 lượt)
17
   0.74% (8 lượt)
18
   1.11% (12 lượt)
19
   0.74% (8 lượt)
20
   0.93% (10 lượt)
21
   1.11% (12 lượt)
22
   1.57% (17 lượt)
23
   1.11% (12 lượt)
24
   0.56% (6 lượt)
25
   0.83% (9 lượt)
26
   0.65% (7 lượt)
27
   0.93% (10 lượt)
28
   0.93% (10 lượt)
29
   0.93% (10 lượt)
30
   0.83% (9 lượt)
31
   1.11% (12 lượt)
32
   0.93% (10 lượt)
33
   1.11% (12 lượt)
34
   0.56% (6 lượt)
35
   1.11% (12 lượt)
36
   0.74% (8 lượt)
37
   0.93% (10 lượt)
38
   1.20% (13 lượt)
39
   0.93% (10 lượt)
40
   0.46% (5 lượt)
41
   1.02% (11 lượt)
42
   0.93% (10 lượt)
43
   1.67% (18 lượt)
44
   0.37% (4 lượt)
45
   0.65% (7 lượt)
46
   0.56% (6 lượt)
47
   1.02% (11 lượt)
48
   1.20% (13 lượt)
49
   0.83% (9 lượt)
50
   0.93% (10 lượt)
51
   0.83% (9 lượt)
52
   0.93% (10 lượt)
53
   1.02% (11 lượt)
54
   0.65% (7 lượt)
55
   1.11% (12 lượt)
56
   1.30% (14 lượt)
57
   1.02% (11 lượt)
58
   1.11% (12 lượt)
59
   0.65% (7 lượt)
60
   0.83% (9 lượt)
61
   1.30% (14 lượt)
62
   1.39% (15 lượt)
63
   1.76% (19 lượt)
64
   1.20% (13 lượt)
65
   0.65% (7 lượt)
66
   1.30% (14 lượt)
67
   0.93% (10 lượt)
68
   1.30% (14 lượt)
69
   1.20% (13 lượt)
70
   1.30% (14 lượt)
71
   1.20% (13 lượt)
72
   1.02% (11 lượt)
73
   0.65% (7 lượt)
74
   1.20% (13 lượt)
75
   0.74% (8 lượt)
76
   0.65% (7 lượt)
77
   0.74% (8 lượt)
78
   0.83% (9 lượt)
79
   0.65% (7 lượt)
80
   0.93% (10 lượt)
81
   0.93% (10 lượt)
82
   1.20% (13 lượt)
83
   1.11% (12 lượt)
84
   1.57% (17 lượt)
85
   1.20% (13 lượt)
86
   1.20% (13 lượt)
87
   0.93% (10 lượt)
88
   1.20% (13 lượt)
89
   1.57% (17 lượt)
90
   0.83% (9 lượt)
91
   1.20% (13 lượt)
92
   1.48% (16 lượt)
93
   0.74% (8 lượt)
94
   1.57% (17 lượt)
95
   1.11% (12 lượt)
96
   1.67% (18 lượt)
97
   1.20% (13 lượt)
98
   0.93% (10 lượt)
99
   1.48% (16 lượt)
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 15/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

03( 4 Lần )Tăng 1
27( 4 Lần )Tăng 1
64( 4 Lần )Tăng 3
02( 3 Lần ) Không tăng
70( 3 Lần )Tăng 2
86( 3 Lần )Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 7 Lần )Tăng 2
27 ( 6 Lần )Tăng 1
43 ( 6 Lần ) Không tăng
63 ( 6 Lần ) Không tăng
88 ( 6 Lần )Tăng 2
99( 6 Lần )Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp:

03 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
86 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
27 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 20 ngày )
46      ( 16 ngày )
76      ( 14 ngày )
14      ( 10 ngày )
25      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
14 Lần 1
011 Lần 1
5 Lần 0
110 Lần 1
16 Lần 2
211 Lần 2
4 Lần 2
316 Lần 0
11 Lần 1
412 Lần 4
11 Lần 1
54 Lần 1
10 Lần 1
69 Lần 1
10 Lần 2
714 Lần 5
14 Lần 2
810 Lần 0
13 Lần 4
911 Lần 1